Gebruiksvoorwaarden | BD myShopi - Omni-Channel Activation platform
 

Gebruiksvoorwaarden

De distributie is niet exclusief en vindt plaats conform aan de hierna vermelde algemene ondernemingsvoorwaarden, welke steeds integrerend deel uitmaken van iedere bestelling die bij BD nv wordt geplaatst. Behoudens in de gevallen waar bij een individuele schriftelijke bestelling van deze ondernemingsvoorwaarden wordt afgeweken, blijven zij dan ook steeds integraal van toepassing.

1. Afgifte van te bezorgen zendingen

Alle te bezorgen voorwerpen, dienen tenminste 5 werkdagen vóór de overeengekomen bezorgingsdatum op de door BD nv aangewezen plaats afgegeven te worden. De eventuele handtekening van de door BD nv aangestelde, voor ontvangst van de aangeleverde zendingen, kan nooit een erkenning inhouden van de aangegeven hoeveelheden en evenmin van de staat waarin deze zich bevinden. In geval de te bestellen zendingen minder dan 5 werkdagen vóór de aanvang van de bezorgingsdatum op de overeengekomen plaats worden afgegeven en BD nv er niettemin toch in slaagt de bestelling uit te voeren, zullen alle bijkomende kosten, door de laattijdige aanlevering veroorzaakt, integraal ten laste van de klant komen. Wanneer van BD nv wordt gevraagd dat zij opslag van zendingen in haar magazijnen zou verrichten om welke reden ook, behoudt BD nv zich het recht voor de klant een normale opslagvergoeding aan te rekenen (10 € per m³).

2. Terugzending van zendingen

Verlangt de klant de bij BD nv geleverde goederen terug, dan vallen de hiermee gepaard gaande kosten volledig te zijnen laste.

3. Waarborgen van de zendingen

Het vervoer van de te bezorgen zendingen, alsook van hun eventuele verpakking, geschiedt vanaf de verzending naar BD nv tot bij de bezorging bij de potentiële consument op gevaar en risico van de klant (ook wanneer BD nv de te bezorgen voorwerpen, om redenen onafhankelijk van haar wil in haar magazijnen moet bewaren, zie art. 1). Het staat de klant vrij de betrokken voorwerpen tijdens hun vervoer of hun bezorging op eigen kosten speciaal te verzekeren tegen diefstal, verlies of beschadiging.

4. Eventuele afgifte aan de posterijen

Indien in uitzonderlijke omstandigheden van overmacht, BD nv niet in de mogelijkheid zou zijn de haar toevertrouwde voorwerpen zelf te bedelen, en deze op vraag van de klant aan de posterijen moet toevertrouwen, dienen deze te beantwoorden aan de door De Post voorgeschreven reglementen. Het voor de bezorging vereiste bedrag moet dan voorafgaand en integraal aan BD nv betaald worden.

5. Weigering, opschorting of staking van bezorging

  • BD nv behoudt zich het recht voor: - alle bestellingen te weigeren die buiten het raam van haar normale organisatie of bedrijvigheid vallen, alsook deze die gevaarlijke stoffen bevatten of strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden en de oneerlijke mededinging. Dergelijke eventueel aangevatte bestellingen kunnen ook onmiddellijk stopgezet worden. De klant zal alsdan gehouden zijn tot vergoeding van kosten, schade, interesten, enz… aan BD nv. De klant zal derhalve onvoorwaardelijk steeds de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de publicatie aan BD nv. ter distributie toevertrouwd en dit zonder enige mogelijkheid van verhaal op deze laatste, - de bestellingen te annuleren wanneer de met de klant overeengekomen leveringsdata niet worden geëerbiedigd, in welk geval ook alle gedane kosten ten laste van de klant vallen.
  • BD nv wijst iedere verantwoordelijkheid af voor bestellingen die buiten het normale kader vallen, zoals bijv. bestellingen in gebouwen zonder brievenbussen, in gebouwen met meerdere flats met slechts één gemeenschappelijke brievenbus, in gebouwen met brievenbussen die niet vrij toegankelijk zijn voor de bezorgers, in openbare lokalen zoals drankgelegenheden, hotels, restaurants, winkels, in nieuwe gebouwen zonder nummer, in gebouwen bewaakt door vrij rondlopende honden, op kampeerterreinen, enz. Algemene Ondernemingsvoorwaarden – Belgische Distributiedienst nv Pegasus Park - De Kleetlaan 12b - 1831 Diegem.
  • De annulering van een bestelling door de klant moet minstens 5 werkdagen vóór de overeengekomen aanvangsdatum van de bestelling per aangetekende brief aan BD nv kenbaar gemaakt worden. Buiten deze termijn zal de annulering aanleiding geven tot facturatie van een vergoeding die overeenkomt met de door BD gemaakte kosten, steeds met een minimum van 10% van het totale factuurbedrag voor de oorspronkelijk voorziene prestatie.
  • Verzoek tot stopzetting vanwege de klant kan onder geen enkel beding nog gegarandeerd worden, wanneer de te verspreiden materialen reeds in het verwerkingsproces zijn opgenomen of aan de individuele bezorgers werden toevertrouwd.

 

6. Aansprakelijkheid

BD nv wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden die de bezorging vertragen of zelfs geheel onmogelijk maken, zoals bv. staking, vertraging of onderbreking van de gebruikte verkeers- en transportmiddelen, niet te voorziene uitschakeling van een bezorger, versperring van openbare wegen, weersomstandigheden, maatregelen van ordediensten, opstootjes en rellen, overstromingen, Deze omstandigheden en oorzaken worden vermeld zonder enig beperkend karakter. De financiële aansprakelijkheid van BD nv blijft in ieder geval steeds maximaal beperkt tot het verschuldigd bedrag voor de door haar in de betrokken sector geleverde dienst.

7. Prijzen

Informatie over (standaard)tarieven wordt op aanvraag verstrekt. Prijsofferten die niet aangenomen zijn binnen een termijn van 30 dagen zijn onderworpen aan herziening. BD nv is bovendien gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van o.m. tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten alsook alle overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

8. Facturatie

De BTW valt steeds ten laste van de klant. Dit geldt ook voor andere lasten, opgelegd door welke bestuurlijke overheden ook op de bedeling van drukwerken of voorwerpen, zelfs indien de bezorger als schuldenaar van deze last zou worden aangeduid. Indien de factuurprijs minder dan €75 bedraagt, zonder BTW of eventuele lasten, wordt hij forfaitair verhoogd tot €75.

9. Betalingsvoorwaarden

Behalve schriftelijk door BD nv toegestane afwijkingen, zijn de geleverde prestaties contant en vooraf betaalbaar. BD nv behoudt zich het recht voor een jaarintrest van 15% aan te rekenen, voor alle niet op de vervaldag vereffende bedragen. In geval een factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen die volgen op een aanmaning per aangetekend schrijven of door bij deurwaarder betekend exploot, zal het bedrag bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum bedrag van €150 als schadeloosstelling, onder voorbehoud van uitgaven die eventueel nadien door een bevoegde rechtbank ten laste van de klant zouden gelegd worden.

10. Waarborgen

BD nv waarborgt voor de bezorging dat 95% (5 agglomeraties) en 90% (andere gemeenten) van het te bedelen materiaal de bestemming zal bereiken.

11. Klachten en betwistingen

BD nv kan slechts die klachten in aanmerking nemen die haar binnen een termijn van 5 dagen na het beëindigen van de distributie worden gemeld. De kosten van een tegenonderzoek, veroorzaakt door een ongegronde klacht, vallen ten laste van de klant. In geval van betwisting tussen de beide partijen betreffende uitvoering of interpretatie der verbintenissen, zullen uitsluitend de Rechtbanken van het juridische arrondissement Brussel bevoegd zijn.

Benieuwd naar een gepersonaliseerde strategie voor uw folderdistributie?

Vraag een offerte aan

Contacteer ons voor creatieve of digitale oplossingen op maat. 

Contact

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief